بازشناسی تکنیک فرم‌دهی در کتیبه‌های کاشی زرین‌فام در کاشان قرون ۷ و ۸ هجری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه صنایع دستی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 دانشیار گروه صنایع دستی، دانشگاه هنر، تهران، ایران، (نویسنده مسول)

چکیده

در میان پژوهش‌های زرین‌فام، تعداد بسیاری به روش ساخت لعاب، خاستگاه‌های تولید، مفاهیم نقوش، فرم‌شناسی پرداخته و کمتر به جنبۀ تولید جسم این کاشی‌ها اهتمام شده است. بدنۀ سنگی تحولی شگرف در سفالگری تمدن اسلامی به حساب می‌آید. این نوع با استناد بر یافته‌های باستان‌شناسی در قرن پنجم در ایران ساخته شده و قابلیت‌های فراوانی را در اختیار هنرمندان سفالگر قرار داده است تا جایی که قطعات بزرگ و قطور محراب‌ها و ظروف ظریف را با آن ساخته‌اند. تنوع ساخت فرم با چرخ‌کاری و قالب‌گیری، گستردگی کاشی‌های ستاره‌ای، کوکبی و صلیبی و نیز کتیبه‌های برجسته، مصداق این ادعاست. استفاده نکردن از آن و نبود اطلاعات عملی کافی برای بازشناسی قابلیت‌های عملی این ماده، تصوراتی نادرستی را در پی داشته است. شاید مقایسۀ گل رس با این آمیزه، این اشتباهات را به وجود آورده؛ در گل‌های رسی به‌علت چسبندگی و آب میان‌مولکولی و ریز بودن دانه‌ها فرم‌پذیری بسیار بالاست و روش‌هایی متفاوت برای ایجاد نقوش و ایجاد حجم اختیار می‌شود. می‌توان گفت جز ایجاد ترک‌خوردگی که در فرایند خشک شدن به وجود می‌آید، محدودیت دیگری برای سازندگان آثار به وجود نمی‌آید و نیز کشف تعدادی قالب هم برای ساخت ظروف و هم برای ایجاد نقوش و مخصوصاً طراز تکرارشوندۀ فوقانی در کاشی‌های دارای کتیبۀ برجسته که قطعاً به‌صورت قالبی انجام پذیرفته، این پنداشت را به‌همراه داشته که کتیبۀ کاشی‌های دوران میانه، قالبی بوده است. هدف از این مقاله بازشناسی شیوۀ اجرای کتیبه‌نویسی و بررسی فنی و تحلیل ایرادات نظریۀ قالبی تزیینات کاشی‌های کتیبه‌دار زرین‌فام سده‌های 7 و 8 هجری است. لذا سعی شده است با طرح تلفیق دو روش قالبی و ایجاد نقش به روش مستقیم ـ با نمایش قطعات کاشی ساخته‌شده در کارگاه به‌شکل عملی ـ فرضیۀ جایگزین مورد آزمون قرار گیرد. بدین ترتیب این پژوهش به‌دنبال پاسخ بدین پرسش‌هاست: شیوۀ اجرایی کتیبه‌نویسی در محراب‌های زرین‌فام سده‌های 7 و 8 هجری در عرایس الجواهر چگونه بیان شده و قابل تبیین است؟ و با توجه به مراحل آزمایشگاهی چگونه قابل اجراست؟ درحالی‌که طبق نظریۀ کنونی، هریک از کاشی‌های کتیبه‌دار نیازمند یک قالب جداگانه است و در صورت قالبی‌نبودن، اشکال تکرارشونده چگونه اجرا می‌گردیده است. نتیجۀ این تحقیق را می‌توان این‌گونه بیان داشت که کاشی‌های با کتیبۀ برجسته به‌صورت مستقیم و در بسیاری موارد به‌صورت بداهه با استفاده از مهارت هنرمند و نوع مخصوصی از خمیرسنگ بر روی کاشی که در قالب شکل گرفته و قسمت‌های تکرارشونده را بر خود داشته و بستری خالی جهت ایجاد حروف و تزیینات داشته، ایجاد می‌گردیده است. روش تحقیق در بخش نظری به‌صورت توصیفی‌تحلیلی و در بخش آزمایشگاهی و کارگاهی به‌صورت تجربی و جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت کتابخانه‌ای و اسنادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Understanding and revision of the technical aspects of lustre inscription- Kashan 7th & 8th Hijri C

نویسندگان [English]

  • Roozbeh Namazi 1
  • Alireza Sheikhi 2
1 MA of Handicrafts, University of Arts, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Handicrafts, University of Arts, Tehran, Iran, (Corresponding Author),
چکیده [English]

 Introduction
Among researchers majored in luster works, many have focused on the methodology of making glaze, the origins of its production, the implications behind motifs, or its style and form; few paid attention to the production and the actual physical features of these tiles.The diversity of different styles, whether using the pottery wheel or the mold method, is evident in the varieties of different tiles having been remained. The discovery of several molds both for making dishes and for creating embossed tiles, especially the in above-mentioned styles observed in tiles with embossed inscriptions, has put forward the idea that they were done using molds.The purpose of this article is to re-examine the methods used for writing inscriptions; it also undertakes a technical review and analysis of the shortcomings of this method: using molds for creating patterns for the decorations of lusterinscription tiles of the 7th and the 8th centuries Hijri.In this way, this research seeks to answer the following questions: a) how can the execution method of writing inscriptions in the golden altars of the 7th and the 8th centuries of Hijri in Arais al-Javahir be explained? b) how can it all be feasible using scientific steps and experiments according to the laboratory standards?
According to the current theory, each of the tiles with inscriptions had a separate mold. Thus, if there were no mold, the method used for the repeated inscriptions would remain a mystery.
Materials and Methods
Small dishes, tiles, and seals made of stone paste can be found in large and small civilizations. The quality of the pigmentation that the glaze gets in this mixture, in terms of the brightness, transparency, as well as the strength of the glaze-coating both on the surface and on the body has a noticeable superiority compared with the red clay constructions. With the advancement of civilization in Iran, one can witness the decreased use of earthenware dishes (including glazed tiles, stone paste crockery, and clay pottery dishes) and their replacement with metal and terracotta, plaster, and stoneitems.In the palace Darius the Great, the walls were decorated with glazed tiles. The archeological findings of Bukan and Ghalichi, asKambakhshFardnotes, also show the extensive use of glazed clay in the Mana and Median civilizations. Throughout the time, however, these stone-relief decorations of the Achaemenid era and the plaster version common in the Sassanid era all changed.
With the arrival of Muslim Arabs in the lands under the Sassanid rule and with the import of pottery from the eastern neighbors with perfect glass-like glazing, instilling elegance like precious metals, and including delicate motifs, a movement in these lands was developed, which embodied in the early luster works and the molded pottery of the central Iran. Then, it eventually became a worthy substitute for various artefacts leading to the creation of the refined and luxurious enamelware in KambakhshFard’s view. The pottery artefacts that were produced and offered in Nishapur, Shush, and Samarra in the first centuries had prominent high relief works. They were designed with colorful paintings on them and were delicately elegant.These qualities were due to the combination of a thin white film that was like glazing in terms of composition; in terms of hardness, they could be placed somewhere in between the toughness of glass and its body’s malleability. In the following centuries, this method with updated techniques provided the ability to produce the surface with the ability that offered the possibility to be worked on and to be shaped in large size molds.At that time, in pottery industry, it was possible for artists to create large pieces of pottery with resistance like a stone, flexibility like a plaster, transparency like a mirror/glass, and metallic polish like gold. It was time to build many altars, tombstones, and inscriptions with these material, which was confirmed by the remaining works. The research method in the theoretical part is descriptive/analytical, and in the laboratory and workshop part, it is experimental; data collection undertook using library study and available historical documents.
Results and Findings
The use of stone paste brought about a great transformation in the pottery of Islamic civilization. This method, based on archeological findings, was used in Iran in the 5th century and provided plenty of opportunities to the artisans to the extent that they were able to make large and thick pieces from great alters to fine dishes.In this article, an attempt was made to test an alternative hypothesis by combining both the accepted mold method while creating patterns on the tiles in the free hand. To achieve this, the tile pieces were made in the workshop in practice and step by step.In the first step,the types of earthenware mixtures in Iran and different types of patterns shaping and creating with these mixtures werescrutinized. In the second step, by examining the written documents of the 8th century (Arais al-Jawahar), the findings in those documents wereanalyzed and compared; an attempt was made to understand and compare those writings with the evidential works of that era. In the third step, the remaining works from that era wereanalyzed to clarify the findings put forth by previous researchers. For this purpose, the procedure was subjected to a detailed, technical investigation and was applied methodically.For the accuracy of this experiment and to test the findings, following the mentioned methods, tiles with prominent inscriptions were reproduced with the proposed method, and was decorated as they would have been historically.Finally, the research method shared in this article embodied practical connotations in its nature, using laboratory process and scientific steps. Also, it is historical in terms of the use of broad and analytical approach, to set it within its period.The term ‘historical’ is emphasized since it is a topic that is subject to various historical biases that need clarification. According to the findings of the researcher, accurate historical facts have notbeen raised until now, and in this way new findings will be introduced.
Conclusion
This research can be concluded as follows: tiles with raised inscriptions are organically made and, in many cases, improvised using the skill set of the artist and a special type of stone paste. This was used on the tiles already made using a special mold with the repeating parts already baked on them.An old premise classified ceramic works with embossed inscriptions as molded tiles. Researchers have also expressed that every piece of tile with an inscription must have a separate mold. In this article, by focusing on archaeological and written evidences, an attempt has been made to find the real production method of this type of tiles.To test this new hypothesis in a practical and scientific way, using the available historical and theoretical documents, the tiles were reproduced using the new proposed methods; the results can confirm that the findings can replace the old theories to a large extent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kashan pottery
  • Middle Islamic period
  • lustertiles
  • relief inscription
  • stone paste body
ابن‌بطوطه، ابوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن ابراهیم لَوّاتی طَنْجی. (1371). سفرنامۀ ابن‌بطوطه (محمدعلی موحد، مترجم). چ۶. تهران: سپهر نقش.
پوپ، آرتور اپهام، و اکرمن، فیلیس. (1387). سیری در هنر ایران (سیروس پرهام، ویراستار). تهران: علمی و فرهنگی.
جوهری ‌نیشابوری، محمد بن ‌ابی‌البرکات. (1383). جواهرنامه نظامی. به کوشش ایرج افشار و محمدرسول دریاگشت. تهران: مؤسسۀ نشر میراث مکتوب.
حسینی، مرضیه. (1391). روند تولید سفال قالبی در ایران از دوران سلجوقی تا تیموری. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد. دانشگاه هنر. دانشکدۀ هنرهای کاربردی.
ذریه زهرا، سید امیر احمد. (1391). آشنایی با صنایع دستی ایران(1)-30/259. چ۷. تهران: شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران.
علاءالدینی، احمدرضا، و مقبلی، آناهیتا. (1392). فناوری بومی تولید خرمهره و فناوری‌های غیربومی مشابه. نشریۀ آموزشی، پژوهشی و تحلیلی پژوهش هنر، شمارۀ 4، 85ـ91.
عمید، حسن. (1364). فرهنگ فارسی عمید. تهران: انتشارات امیرکبیر.
قانونی، محسن، و صادقی‌مهر، سمانه. (1396). «بررسی کتیبۀ کاشی‌های زرین‌فام موزۀ حضرت معصومه(س) در قم». هنرهای زیبا-هنرهای تجسمی، 22 (2)، 77-88؛
https://doi.org/10.22059/JFAVA.2017.62403
کارگر، محمود. (1388). بررسی ویژگی‌های سفال معاصر در مناطق شاخص ایران (نطنز، میبد، لالجین، شهرضا، قم، استهبان). پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد. دانشگاه هنر تهران. دانشکده هنرهای کاربردی.
کاشانی، ابوالقاسم عبدالله. (1386). عرایس الجواهر نفایس الاطائب. به کوشش ایرج افشار. تهران: انتشارات المعی.
کامبخش‌فرد، سیف‌الله. (1379). سفال و سفالگری در ایران از ابتدای نوسنگی تا دوران معاصر. تهران: ققنوس.
موسوی ویایه، انسیه سادات، و اکبری، عباس. (1397). مقایسۀ خرمهره در ایران و آثار مشابه آن در مصر باستان.، هنرهای صناعی ایران ۱ (2)، 65ـ80، https://doi.org/10.22052/1.2.65
واتسون، آلیور. (1384). سفال زرین‌فام ایرانی (شکوه ذاکری، مترجم). تهران: سروش.
Dmitriev, A., & Borzakov, S. (2020). Elemental Analysis of the Molding Paste of Medieval Oriental Faiences. Physics of Particles and Nuclei Letters, 17 (6): 893-899, https://doi.org/10.1134/S1547477120060072.
Mulder, S. (2015). A Survey and Typology of Islamic Molded Ware (9th-13th centuries) based on the Discovery of a Potter’s Workshop at Medieval Balis. Syria, https://doi.org/10.1558/jia.v1i2.21864.
Wolf, S., Tite, M.s. Robert, & Mason, B. (2011). The technological development of stonepaste ceramics from the Islamic Middle East. Journal of Archaeological Science, 38 (3): 570–580, https://doi.org/10.1016/j.jas.2010.10.011.
URL1:https://www.photo.rmn.fr/archive/08-533200-2C6NU0TG7ZOA.html
URL2:https://www.photo.rmn.fr/archive/08-513834-2C6NU0I3M6LT.html
URL3:https://photo.rmn.fr/archive/10-525965-2C6NU0Y9XJ02.html
URL4:https://www.photo.rmn.fr/archive/08-517496-2C6NU0I9JADQ.html
URL5:https://brooklynmuseum.org/opencollection/objects/125959
URL6:http://collections.vam.ac.uk/item/O67415/salting-mihrab-mihrab-unknown
URL7:https//metmuseum.org/art/collection/search/325695?ft=iran&offset=840&pos=858
URL8: https//metmuseum.org/art/collection/search/448671?ft= iran&offset=280&rpp=40&pos=310
URL9:https//metmuseum.org/art/collection/search/450761/searchfield=All&sortBy=Relevance&ft=Kashan&offset=200&rpp=20&pos=2:
URL10:https//smb-digital.de/emuseumeplus?service=direct/1/ResultlightboxView/result.t1.collection_lightbox.$TsoTi
URL11: https//metmuseum.org/art/collection/search/445953?fit= iran&offset=1520&rpp=40&pos=1540
URL12:https//pinterest.com/pin/390265123962567946/
URL13:https//rugrabbit.com/content/gulbenkian-museum-lisbon      
URL14:https//collection.shangrilahawaii.org/objects/4334/cobalt-and-turquoiseglazed-molded-lusterware-prayer?ctx=d5567f1c431bd
URL15:https//depts.washington.edu/silkroad/museums/shm/shmme.htmi
URL16:https//rugrabbit.com/content/gulbenkian-museum-lisbon
URL17:https//collections.vam.ac.uk/item/O67415/salting-mihrab-mihrab-unkown/
URL18:https//collection.vam.ac.uk/item/O85138/tile/
URL19:https//christies.com/lot/lot-4279458?ldp_breadcrumb=back&intObjectlD=4279458&from=salessummary&lid=1
URL20:https//nl.pinterest.com/pin/640144534522995991/
URL21:https//bonhams.com/auctions/20020/lot/62/?category=list&epic=djOyjnU9NkdnTO5iS1EwSnF4UzBaVUxCNG5JcWtOcVFKVKxUR2EmcUR2EmcDOwJm49
URL22:https//collections.vam.ac.uk/item/O100737/tomb-tile-unknown/
URL23:https//collection.mfa.org/objects/9481/epigraphic-tile?ctx=27917f11-9c3b-4b76-9f2d-5c18f7962a65&idx=790
URL24:https//photo.rmn.ft/CS.aspx?vp3=searchresult&VBID=2CMFCIUHTLB2J#/searchResult&VBID=2CMFCIUHTLB2J&PN=47
URL25:https// photo.rmn.ft/CS.aspx?vp3=searchresult&VBID=2CMFCIUHTLB2J#/searchResult&VBID=2CMFCIUHTLB2J&PN=18
URL26:https// www.metmuseum.org/art/collection/search/450370?ft=tile&offset=0&rpp=40&pos=33
References
Alaaldini, A. & Moqbali, A. (2013). Native technology of walnut production and similar non-native technologies. Honar Research Journal4, 85-91. [In Persian].
Aamid, H. (1985). Farhang Farsi Aamid. Tehran: Amir Kabir Publications. [In Persian].
Johari Neishabouri, M. (2004). Javahernameh IKB. By the effort of Iraj Afsharou Mohammad Rasul Daryagasht. Tehran: The Written Heritage Publishing House.
Hosseini, M. (2017).The production process of molded pottery in Iran from the Seljuk era to the Timurid period. Master's thesis. University of Arts. School of Applied Arts (Supervisor: Mohammad TaghiAshouri). [In Persian].
Ibn Battuta, A. (1992). Ibn Battuta's travel. trans. by M. A. Movahhed. Tehran: Sepehr Naqsh. [In Persian].
Kambakhsh Fard, S. (2000). Pottery and pottery in Iran from the beginning of the Neolithic to the modern era. Tehran: Qaqnos.  [In Persian].
Kargar, M. (2008). Studying the characteristics of contemporary pottery in important regions of Iran (Natanz, Meibod, Laljin, Shahreza, Qom, Estehban). Master Thesis. University of Arts Faculty of Applied Arts. [In Persian].
Kashani, A. (2006). Arais al-Jawahar Nafabs al-Ataib by the efforts of Iraj Afshar. Tehran: Al-Ma'i. [In Persian].
Mulder, S. (2015). A survey and typology of Islamic molded ware (9th-13th centuries) based on the Discovery of a potter’s workshop.  Medieval Balis, Syria, doi:10.1558/jia.v1i2.21864.
Mousavi, A. & Akbari, A. (2018).Comparison of Khurmahreh in Iran and its similar works in ancient Egypt. Journal of Industrial Arts of Iran, 1(2), 65-80, doi:10.22052/1.2.65. [In Persian].
Pope, A. & Ackerman, Ph. (1999). A Survey of Iranian Art (Cyrus Parham, editor). Tehran: ElamiFarhang. [In Persian].
Qanouni, M. & Sadeghi Mehr, S. (2016). Investigation of the inscriptions on the gold tiles of Hazrat Masoumeh (PBUH) Museum in Qom. Scientific Journal of Fine Arts-Visual Arts, 22(2), 77-88, https://doi:10.22059/JFAVA.2017.62403. [In Persian].
Watson, A. (2003). Iranian Zarinfam pottery (Shokoh Zakiri translator). Tehran: Soroush. [In Persian].
Wolf S. T. & Mason, R. (2011). The technological development of stonepaste ceramics from the Islamic Middle East. Journal of Archaeological Science, 38(3), 570–580. https://doi:10.1016/j.jas.2010.10.011.
Zorriyeh Zahra, S. (2013). Familiarity with Iran's Handicrafts (1) 259/30-30. Chapter 6. 7th edition. Tehran: Iran Textbook Publishing Company.  [In Persian].
URL1:https://www.photo.rmn.fr/archive/08-533200-2C6NU0TG7ZOA.html
URL2:https://www.photo.rmn.fr/archive/08-513834-2C6NU0I3M6LT.html
URL3:https://photo.rmn.fr/archive/10-525965-2C6NU0Y9XJ02.html
URL4:https://www.photo.rmn.fr/archive/08-517496-2C6NU0I9JADQ.html
URL5:https://brooklynmuseum.org/opencollection/objects/125959
URL6:http://collections.vam.ac.uk/item/O67415/salting-mihrab-mihrab-unknown
URL7:https//metmuseum.org/art/collection/search/325695?ft=iran&offset=840&pos=858
URL8:https//metmuseum.org/art/collection/search/448671?ft=iran&offset=280&rpp=40&pos=310
URL9:https//metmuseum.org/art/collection/search/450761/searchfield=All&sortBy=Relevance&ft=Kashan&offset=200&rpp=20&pos=2:
URL10:https//smbdigital.de/emuseumeplus?service=direct/1/ResultlightboxView/result.t1.collection_lightbox.$TsoTi
URL11:https//metmuseum.org/art/collection/search/445953?fit=iran&offset=1520&rpp=40&pos=1540
URL12:https//pinterest.com/pin/390265123962567946/
URL13:https//rugrabbit.com/content/gulbenkian-museum-lisbon     
URL14:https//collection.shangrilahawaii.org/objects/4334/cobalt-and-turquoiseglazed-molded-lusterware-prayer?ctx=d5567f1c431bd
URL15:https//depts.washington.edu/silkroad/museums/shm/shmme.htmi
URL16:https//rugrabbit.com/content/gulbenkian-museum-lisbon
URL17:https//collections.vam.ac.uk/item/O67415/salting-mihrab-mihrab-unkown/
URL18:https//collection.vam.ac.uk/item/O85138/tile/
URL19:https//christies.com/lot/lot4279458?ldp_breadcrumb=back&intObjectlD=4279458&from=salessummary&lid=1
URL20:https//nl.pinterest.com/pin/640144534522995991/
URL21:https//bonhams.com/auctions/20020/lot/62/?category=list&epic=djOyjnU9NkdnTO5iS1EwSnF4UzBaVUxCNG5JcWtOcVFKVKxUR2EmcUR2EmcDOwJm49
URL22:https//collections.vam.ac.uk/item/O100737/tomb-tile-unknown/
URL23:https//collection.mfa.org/objects/9481/epigraphic-tile?ctx=27917f11-9c3b-4b76-9f2d-5c18f7962a65&idx=790
URL24:https//photo.rmn.ft/CS.aspx?vp3=searchresult&VBID=2CMFCIUHTLB2J#/searchResult&VBID=2CMFCIUHTLB2J&PN=47
URL25:https//photo.rmn.ft/CS.aspx?vp3=searchresult&VBID=2CMFCIUHTLB2J#/searchResult&VBID=2CMFCIUHTLB2J&PN=18
URL26:https//www.metmuseum.org/art/collection/search/450370?ft=tile&offset=0&rpp=40&pos=33