طراحی مدل شایستگی‌های کارآفرینانه‌ی زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی شهرستان کاشان: رویکرد آمیخته

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مدیریت کسب و کار، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت کسب و کار، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استادیار ، گروه مدیریت کسب و کار، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

با تشدید رقابت در عرصه جهانی، مدیریت مناسب زنجیرۀ تأمین به یک چالش‌های اساسی برای شرکت‌های تولیدی و تجاری تبدیل شده است؛ در این راستا، شرکت‌های مختلف برای کسب مزیت رقابتی از طریق ایجاد ارزش در تمام فعالیت‌های شرکت تلاش می‌کنند. لازمه‌ی این امر، تمرکز بر یک رویکرد کارآفرینانه بر پایه‌ی ایجاد شایستگی‌های کارآفرینانه در مدیریت زنجیرۀ تأمین است. از آنجایی که تاکنون پژوهشی به بررسی این شایستگی‌ها در سطح زنجیره تأمین نپرداخته است؛ پژوهش حاضر به شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانه زنجیرۀ تأمین صنعت فرش ماشینی کاشان و طراحی مدل این شایستگی‌ها با استفاده از رویکرد آمیخته، پرداخته است. در ابتدا برای شناسایی شایستگی‌های کارآفرینانۀ زنجیرۀ تأمین صنعت فرش ماشینی مصاحبه‌های عمیق با 13 نفر از خبرگان و مدیران شرکت‌های موفق صنعت فرش ماشینی کاشان انجام شد و با استفاده از تحلیل مضمون این شایستگی‌ها استخراج و کدگذاری شده‌اند. سپس با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری مدل شایستگی‌های کارآفرینانه‌ی زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی کاشان ترسیم گردیده و پیشنهاد‌هایی بر اساس این مدل ارائه گردید. در این تحقیق 2 شایستگی تولید در سطح جهانی و شایستگی مدیریت بازگشت مؤثر به عنوان شایستگی‌های جدید شناسایی شده‌اند. همچنین نتایج مدل‌سازی ساختاری تفسیری بیانگر این بود که شایستگی‌ها در 2 سطح قابل دسته‌بندی هستند و شایستگی‌های نیازهای کارکنان، فضای روانی مناسب، تصمیم‌گیری مشارکتی و بازگشت مؤثر، اثرگذارترین شایستگی‌ها هستند. بر اساس یافته‌ها پیشنهاد می‌گردد اصول تناسب استراتژیک در زنجیره تأمین فرش ماشینی بررسی و رعایت گردد. همچنین توجه به مدل‌های همکاری و رعایت استانداردها و الزامات بین‌المللی برای حضور در تولید سطح جهانی ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for Entrepreneurial Competencies in Kashan’s machine-made Carpet Supply Chain: A Mixed Approach

نویسندگان [English]

  • Pouria Mansori 1
  • Esmaeil Mazroui Nasrabadi 2
  • Zahra Sadeqi Arani 3
1 Master graduate, department of business administration, university of Kashan, Kashan, Iran
2 Assistant professor, department of business administration, university of Kashan, Kashan, Iran
3 Assistant professor, department of business administration, university of Kashan, Kashan, Iran
چکیده [English]

With the intensification of global competition, proper supply chain management has become a major challenge for manufacturing and commercial companies; In this regard, different companies strive to gain competitive advantage by creating value across all company boundaries. The requirement for this is to focus on an entrepreneurial approach based on competencies in supply chain management; Since no research has investigated these competencies at the level of the machine-made carpet supply chain; The current research has identified the entrepreneurial competencies of the Kashan’s supply chain of the machine carpet industry and designed the model of these competencies using a mixed approach. At first, to identify the entrepreneurial competencies of the supply chain of the machine-made carpet industry, in-depth interviews were conducted with 12 experts and managers of successful companies in the Kashan machine-made carpet industry, and these competencies were extracted and coded using thematic analysis. Then, using the interpretative structural modeling method, the model of entrepreneurial competencies of the Kashan’s supply chain of the machine carpet industry has been drawn and suggestions have been presented based on this model. In this research, 2 competencies of world-class production and the competency of effective return management have been identified as new competencies. Also, the results of interpretive structural modeling indicated that the competencies can be categorized in 2 levels and the competencies of employees' needs, suitable psychological atmosphere, and collaborative decision-making and effective return are the most independent of them. According to the findings, it is suggested that the principles of strategic fit in the supply chain of machine-made carpets be reviewed and observed. It is also necessary to pay attention to cooperation models and comply with international standards and requirements to participate in world-class production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial competency
  • Supply chain
  • Machine made carpet
  • Interpretative structural modeling