مبانی حدیث‌پژوهیِ فیض کاشی در کتاب شافی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران، (نویسندۀ مسئول)

2 دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

3 استاد گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

 فیض کاشانی از دانشمندان شیعه در دوران حکومت صفوی است که در کنار کار پژوهش و نگارش، کار ارزشمند دیگری نیز در دستور کار خویش نهاده بود که همانا «تلخیص» و فشرده‌نویسی کتاب‌هایش است. وی الوافی را در «جمع کتب اربعه» نگاشته که پس از کمابیش چهارده سال از زمان نگارشش، دست به تلخیص آن یازید و نامش را شافی نهاد. وی در الوافی، مبانی و روش‌های حدیث‌پژوهی‌اش را آشکار نمود و در تلخیص کتابش، بدان مبانی و روش‌ها کمابیش پایبند بود؛ هرچند خود اشاره‌ای دارد بر این پایه که در برخی موارد، دگرگونی‌هایی در «ترتیب ابواب و تسمیۀ آنان» رخ داده است.
جستار پیشِ‌ رو، پژوهشی است در دستیابی به مبانی حدیث‌پژوهی فیض بر پایۀ کتاب الشافی؛ مبانی فقه‌الحدیثی فیض را در شافی که بر پایۀ مبانی معرفتی و غیرمعرفتی نهاده شده است، در این موارد می‌توان پیگیری نمود: به‌کارگیری آیات و روایات در شرح روایات، بهره‌گیری از مبانی و دلالت‌های عقلی در شرح روایات، بازخوانی حدیث براساس چندمعنایی بودن آن، حل تعارض میان روایات با استفاده از جمع عرفی همانند حمل مطلق بر مقید، خاص بر عام و...، بهره‌گیری از دانش‌های ادبی در شرح روایت، تأویل‌گرایی، و رویکرد به فرهنگ عربی در فهم حدیث. این مبانی کمابیش همانند مبانی وی در وافی است؛ البته با بیشترین دگرگونی در «تبویب و تسمیه ابواب». این جستار براساس منابع کتابخانه‌ای گرد آمده است و از پیش هم نهادن داده‌های گوناگونی که راه پژوهش به دست آمد و نیز با تحلیل و راستی‌آزمایی، کوشش شد ـ تا جایی که برای نگارنده شدنی است ـ به این مبانی و روش‌ها دست یابیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Basics of Hadith Research by Fayz Kashi in Shafi'

نویسندگان [English]

  • Hosain Sattar 1
  • Hamid Reza Fahimitabar 2
  • Mohsen Ghasempoor 3
  • Mohammadtaghi Rahmatpanah 4
1 Assistant Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, University of Kashan, Kashan, Iran (Corresponding Author),
2 Associate Professor, Department of Quranic and Hadith Sciences, Kashan University, Kashan, Iran
3 Professor of the Department of Quranic and Hadith Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
4 PhD Student, Department of Quran and Hadith Sciences, Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

Introduction
Fayz Kashani lived and wrote his works during the Safavid era, which was one of the most prominent and valuable periods of Shiite history when Shiite narrative books were written. One of his works is Wafi, which he wrote about the collection of four books in 273 chapters, incuding 50,000 hadiths. The foundations of Fiqh al-Hadith included the following issues: an explanation of hadiths by using other hadiths, the use of the context of hadiths, the use of the reason and space for issuing hadiths, the insistence on the emergence, an emphasis on the literal meaning, a reference to Tabadur, the use of different literary sciences, sticking to the Qur'an and interpretation, resolving conflicts from narrative contradictory, the use of document and text preferences. These foundations occurred in philosophical, mystical, theological, literary, ethical, social, and jurisprudential methods. Fayz, with his good command of summarizing books, summarized this book in 1082 AH and called it Shafi. 
Materials and Methods
The research method in this treatise is a library method, through the sources that dealt with Fayz's life and education were examined. At first glance, the foundations of Fayz's hadith jurisprudence in Shafi and its use by him in examining hadiths seemed to be the same as the foundations of Fiqh al-Hadith in Wafi. Now, it seems that these principles and their application in Shafi are transformed. As Fayz himself mentioned these changes were in the introduction of Shafi. In this article, the foundations of Fayz's Fiqh al-Hadith in Shafi's book were examined, which has not been studied so far. This research is necessary because Fayz is one of those writers who have been influential. His various writings in different fields of studies can be a testimony to this claim. Examining the foundations of Fayz's Fiqh al-Hadith in Shafi can clarify this influence.
Results and Findings
Fayz collected four precious books of Shia narratives from Kolaini, Sadouq, and Tusi for himself. The selected principles and methods which he has more or less revealed to everyone in the three prefaces of Wafi included the explanation of the narration with verses and other narrations, the grasp of the context of the narration, a focus on the space of issuing the narration and approaching the Arab history and culture at the time of issuing the hadith and so on . In summary of Wafi, Shafi has more or less adhered to the same principles in most cases. If there was a change in the summary, it was in cases that he had changed the names of books and chapters. The mental map based on which Fayz had taken a step towards summarizing Al-Wafi is very insightful and meticulous, and the value and excellence of this work becomes evident especially when he summarizes approximately 50,000 hadiths of Al-Wafi in 6,024 hadiths. A large share of narrations in the book belongs to the book Kafi by Kolaini; Fayz's quotations from Kolaini are so many that the author has come to believe that he has summarized Kafi and in addition to that, he has benefited from other Arba books to further complete the topics of his book. Most of the explanations and statements in Shafi are the same as those in Wafi's, and in very few cases, he adds some material to Wafi's writings compared to Wafi's show that there has been no change and he has maintained his adherence to Wafi's principles after fourteen years in Shafi. These basics are summarized through the following headings: the method of document reporting, the method of text reporting and the naming of books and chapters, the basics of Faiz Hadith research, the basics of Fayz in evaluating narrations, the basics of Fayz's Fiqh al-Hadith, the use of verses in the description of narrations, the use of narrations in the description of narrations, the use of reason in the description of narrations, pointing to the polysemy of hadith, resolving conflict from narrations, using literary knowledge in the description of narration, interpretationism, approaches to Arabic culture in understanding hadith.
 Conclusion
According to the information found about Fayz's life, it became clear that Fayz's thoughts and beliefs changed during his lifetime. For example, when Fayz wrote the book of Mu'tasim al-Shia and when he wrote Al-Kalamat al-Makhzuna, there was a great difference in the foundations of thinking and the methods of dealing with verses and hadiths. The fact that Fayz's scholarly personality is multi-faceted prompted an examination of his two books named Wafi and Shafi, written about 14 years apart to find the changes in his principles and methods in understanding of hadith. After a lot of research in Shafi, the obtained result was contrary to the hypothesis:  that is, the principles and methods of his hadith jurisprudence have not changed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fayz Kashani
  • Wafi
  • Shafi
  • basics of Faiz's Fiqh al-Hadith

References

Quran Majid. translate: Mohammadmahdi Fooladvand. [in persian]

Aqa Bozorg Tehrani, M. (no date”A”). Al-Zari’aelaJasanif Al-Shai’a Dar al-Azwa, Beirut. [in persian]

Barqi, A. (1951). Al-Mahasin. Tehran: Dar al-Koto al-Islamiia. [in persian]

Beihaqi, A. (no date). al-Sonan al-Kobra. Dar al-Fikr. [in persian]

Calder, N. (1989). Doubt and Prerogative: The Emergence of an ImamiShi’i Theory of Ijtihad. Studia Islamica, No.70, pp.57-78.

Delbari, A. (2012). Pathology of Hadith Comprehension. Mashhad: Razavi University of Islamic Sciences. [in persian]

Fayz, M. (2008 “A”). al-Osul al-asila. Tehran: Shahid Motahari High School. [in persian]

------. (1970). Al-Haq al-Mobin. University Printing Organization.[in persian]

------. (1992). Dah Risala, Isfahan: Scientific and religious research center of Imam Amir al-Momenin (peace be upon him). [in persian]

------. (2008 “B”). Risala al-Insaf. Tehran: Shahid Motahari High School.[in persian]

------. (2008 “C”). Safina al-Nijat. Tehran: Shahid Motahari High School.[in persian]

------. (2009 “A”). al-Shafi. Qom: Dar al-Nash al-Lawh al-Mahfuz. [in persian]

------. (1985). Kitab al-Wafi. Isfahan: Public library of Imam Amir al-Mominin (peace be upon him). [in persian]

------. (2009 “B”). Mo’tasim al-Shi’a. Tehran: Shahid Motahari High School. [in persian]

Horr ‘Amili, M. (1982). al-Fawaed al-Tusiia. Qom: al-Matba’a al-‘Ilmiia.[in persian]

Khuei, A. (no date). Mo’jamRijal al-Hadith. no Publisher.[in persian]

Kulaini, M. (1984). al-Kafi. Tehran: Dar al-Koto al-Islamiia. [in persian]

Ma’arif, M. (2008). Hadith family and its role in Hadith Comprehension. Religious research, No.8, pp. 46-74. [in persian]

Majlisi, M. (1986). Malaz al-Akhyar. Qom: Liberary of AyatallahMar’ashi Najafi. [in persian]

Mashyikh Faridani, M. (1993). Akhbariian, in: Encyclopaedia of Shiism. Tehran: Institute of Encyclopaedia of Shiism. [in persian]

Mirjalili, A. (2008). Wafi: The basics and methods of understanding hadith in it. Tehran: Shahid Motahari High School. [in persian]

Mutahhari, M. (2006). Familiarity with Islamic sciences. Qom: Islamic Publications Office.

Muzaffar, M. (no. date). Usul al-Fiqh. Qom: .Instituteal-Nashr al-Islamiia. [in persian]

NajiNasrabadi, M. (2008). Bibliography of FaizKashani. Mashhad: Islamic Research Foundation.  [in persian]

Nisaei, A. (1929). Sunan al-Nisaei. Beirut: Dar al-Fikr. [in persian]

Qeisari, I. (1998). Akhbariian, in: The great Islamic encyclopedia, vol.7, Tehran: The great Islamic encyclopedia. [in persian]

Razi, M. (1994). Mokhtar al-Sehah. Beirut: Dar al-Kotob al-‘Ilmiia. [in persian]

Sadr, H. (no date). Nahaya al-Diraya. Qom: publication al-Mash’ar. [in persian]

Saduq, M. (1996). al-Amali, Qom: Institute al-Bi’sa. [in persian]

-------. (no date “A”). Al-Tawhid,Institute al-Nashr al-Islamiia, Qom. [in persian]

-------. (no date “B”). Man La Yahzuruhu al-Faqih. Qom: Institute  al-Nashr al-Islamiia.[in persian]

Sharif Mortaza, A. (1994). al-Intisar. Qom:.Institute al-Nashr al-Islamiia. [in persian]

Shyastenezhad, A. (2013). A review of some criteria and method of narration in al-Wafi by Fayz Kashani, in: Fayz Pazhuhi, Tehran: khane Kitab. [in persian]

Sobhani, J. (2014). Jurisprudential rules, in: www.eshia.ir. [in persian]

Taftazani, A. (1990). Mokhtasar al-Ma’ani. Qom: Dar al-Fikr. [in persian]

Tusi, M. (1996). al-Fihrist. Institute of publication ah-Fighaha.[in persian]

-------. (1985). Tahzib al-Ahkam. Tehran: Dar al-Koto al-Islamiia. [in persian]