تاریخ اجتماعی کاشان در قرن ششم هجری بر مبنای دیوان ابوالرضا راوندی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

چکیده

قرن ششم هجری یکی از سده های مهم در تاریخ شهر کاشان محسوب می شود. در این دوره به سبب غلبه سلاجقه حامی مذاهب اهل سنت بر ایران و همچنین سابقه تشیع مردم کاشان، بازتاب اخبار مرتبط به این شهر در متون تاریخی این دوره چندان گسترده نبوده و به عبارت بهتر بسیار محدود بود. اما در کنار متون تاریخی که توجهی به شهرهای شیعه نشینی همچون کاشان نداشتند برخی متون همچون متون ادبی نوشته شده توسط علمای شیعه مذهب این شهر به صورت غیر مستقیم تاریخ این شهر در دوره مذکور را بازتاب داده اند. از این رو تاریخ اجتماعی کاشان در این دوره بر اساس دیوان ابوالرضا راوندی به عنوان یک متن ادبی -تاریخی که توسط یک عالم شیعی تالیف شده، در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت.

ابوالرضا راوندی که شاعری مدیحه سرا است ضمن مدحیات خود در این دیوان به رخداد های فرهنگی، مذهبی، اجتماعی و تا حدودی سیاسی کاشان در این دوره اشاراتی داشته است. در این پزوهش با برسی تحلیلی و تاریخی دیوان ابوالرضا راوندی، گوشه هایی از تاریخ اجتماعی کاشان در قرن ششم هجری که از دید مورخان عمدتا درباری این دوره مغفول ماند است، استخراج گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد در این دوره بیشتر امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی شهر کاشان متاثر از فعالیت ها و اقدامات متمولان بزرگ شهر در این دوره بوده است.

واژه های کلیدی: کاشان، تاریخ تشیع، ابوالرضا راوندی، دیوان ابوالرضا راوندی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social history of Kashan in the 6th century Hijri based on Diwan Abulreza Ravandi

نویسنده [English]

  • mahmood sadeghi alavi
Assistant Professor of history and civilization of Islamic nations, Payam Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Social history of Kashan in the 6th century Hijri based on Diwan Abulreza Ravandi

Abstract

The 6th century of Hijri is considered one of the most important centuries in the history of Kashan city. In this period, due to the dominance of Seljuk, the supporter of Sunni religions, in Iran, as well as the Shiite history of the people of Kashan, the reflection of news related to this city in the historical texts of this period was not very extensive, and in other words, it was very limited. But in addition to the historical texts that did not pay attention to the Shiite cities like Kashan, some texts such as literary texts written by the Shiite scholars of this city have indirectly reflected the history of this city in the mentioned period. Therefore, the social history of Kashan in this period based on Diwan Abulreza Rawandi as a literary-historical text written by a Shiite scholar was taken into consideration in this research. Abolreza Rawandi, who is a praise poet, has mentioned the cultural, religious, social, and to some extent political events of Kashan during his praises in this court. In this book, with the analytical and historical review of Diwan Abulreza Rawandi, some parts of the social history of Kashan in the 6th century of Hijri, which have been neglected by the court historians of this period, were extracted. The results of this research show that during this period, most of the cultural, social and political affairs of Kashan city were affected by the activities and actions of the city's wealthy people during this period.

Key words: Kashan, Shiite history, Abolreza Rawandi, Diwan Abolreza Rawandi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kashan
  • Shiite history
  • Abolreza Rawandi
  • Diwan Abolreza Rawandi