اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابوذر وفائی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری استادیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/vafaei/fa
vafaeikashanu.ac.ir

سردبیر

محسن نیازی

علوم اجتماعی استاد دانشگاه کاشان

kashanu.ac.ir/file/download/faculty/1559121390-2.pdf
niazimkashanu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

ناصر تکمیل همایون

استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

nthoumayoonihcs.ac.ir

حمیدرضا جیحانی

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

faculty.kashanu.ac.ir/jayhani/fa
jeyhanisbu.ac.ir

امیرحسین چیت سازیان

مطالعات عالی هنر دانشیار معماری و هنر

faculty.kashanu.ac.ir/chitsazian/fa
chitsazian.agmail.com

رضا شجری

دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/shajary/fa
rshajariyahoo.co.uk

حسن فاضلی نشلی

باستان‌شناسی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hfazelin/
hfazelinut.ac.ir

حسن کریمیان

باستان‌شناسی استاد دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/hkarimi/
hkarimiut.ac.ir

بهمن نزهت

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه ارومیه

facultystaff.urmia.ac.ir/Site/CV.aspx?STID=71&Ln=fa
b.nozhaturmia.ac.ir

محسن نیازی

علوم اجتماعی استاد دانشگاه کاشان

kashanu.ac.ir/file/download/faculty/1559121390-2.pdf
niazimkashanu.ac.ir

کمال الدین نیکنامی

باستان‌شناسی استاد دانشگاه تهران

profile.ut.ac.ir/~kniknami
kniknamiut.ac.ir

ناصر نیکوبخت

زبان و ادبیات فارسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/n_nikoubakht
n_nikoubakhtmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

برنارد هورکارد

جغرافیا- ایران‌شناسی استاد مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه

associationforiranianstudies.org/civicrm/profile/view?reset=1&id=432&gid=5
bernardhourcadeyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه

محمد امینی

برنامه ریزی درسی دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/amini/fa
aminikashanu.ac.ir

محمدرضا تمنائی فر

روانشناسی دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/tamannai/fa
tamannaikashanu.ac.ir

امیر حسین رسول نیا

زبان و ادبیات عربی دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/rasoulnia/fa
rasoulniakashanu.ac.ir

رضا رضازاده

فلسفه و الهیات تطبیقی دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/rezazadeh/fa
r.rezazadehkashanu.ac.ir

محمد حسن صانعی پور

علوم قرآن وحدیث دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/saneipur/fa
saneipurkashanu.ac.ir

فریبرز صدیق ارفعی

روان شناسی دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/arfaee/fa
fsakashanu.ac.ir

روح الله میرزایی محمد آبادی

محیط زیست دانشیار دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/rmirzaei/fa
rmirzaeikashanu.ac.ir

کارشناس نشریه

فاطمه قربان

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کاشان

fatemehgh312gmail.com

ویراستار ادبی نشریه

خانم معصومه ( اقدس) عدالت پور

دانشگاه کاشان

azizedalatpuryahoo.com

ویراستار انگلیسی

زهرا سادات طاهری

دانشگاه کاشان

ztaherikashanu.ac.ir