ایمان فیلسوفان

نویسنده

چکیده

در نوشتۀ حاضر، نویسنده به صورت عمده دو مدعا را دنبال میکند و تلاش دارد که برای هر کدام شواهدی از تاریخ و مستندات منقول بیاورد . نخست اینکه ترجمه و رواج فلسفههای مختلف در جهان اسلام و در سدههای آغازین تاریخ اسلام، ریشه در احساس عجز بیگانگان در برابر فلسفۀ توحیدی و توحید قرآنی این دین مبین و تلاشی هدفدار برای از کار انداختن آثار حیاتبخش آموزههای وحیانی اسلام بود؛ تحلیل این حقیقت نیاز به بازخوانی تاریخ اسلام به خصوص در سه سدۀ اول هجری دارد . مدعای دوم اینکه عموم دانشوران حوزۀ علوم معقول در جهان اسلام نخست، مسلمانانی سخت پایبند به اصول و ارزشهای الهی اسلام بودهاند و سپس فیلسوف یا متکلم و مانند آن. بدین روی به استناد اعترافات و توصیه های آنان میتوان بدین باور رسید که هیچکدام ایمان خود را از فلسفههای وارداتی نگرفتهاند و جز از رهگذر آنچه از قرآن و سنت آموختهاند، به چیزی پایبندی نشان ندادهاند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Faith of Philosophers

نویسنده [English]

  • Mohammad Rezā Hakimi
چکیده [English]

In this paper, the author focuses on two main claims and presents historical evidence for them. The first is that the development of different philosophies in the early centuries of the history of the Islamic world is rooted in foreigners’ incompetence in facing the monotheistic Quranic philosophy. They have purposefully attempted to overthrow the vitalizing teaching of Islam. This is to be discussed in the light of the first three centuries in the history of Islam. The second claimis that most Islamic philosophers and scholars. Their confessions and comments indicate that their faith was not rooted in alternative philosophies and that Quran and traditions are the only sources to which they were faithful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monotheism
  • Faith
  • Quran
  • Philosophy