دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 7، مهر 1388، صفحه 1-350 (7و8) 
گذر و نظری سبک‌شناختی در نوشته‌های بابا افضل کاشانی

صفحه 168-210

سید محمد راستگوفر؛ سید محمدفرید راستگوفر