دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 7، پاییز و زمستان 1388، صفحه 1-350 (7) 
10. گذر و نظری سبک‌شناختی در نوشته‌های بابا افضل کاشانی

صفحه 168-210

سید محمد راستگوفر؛ سید محمدفرید راستگوفر


15. نسخه‌ای نویافته از رسائل بابا افضل کاشانی در یزد

صفحه 293-318

محمدرضا ابوئی مهریزی؛ وحید ذوالفقاری