نسخه‌ای نویافته از رسائل بابا افضل کاشانی در یزد

نویسندگان

چکیده

تا کنون چهار نسخۀ کهن از رسائل بابا افضل کاشانی از سدۀ هفتم هجری می‌شناختیم. اینک نسخۀ دیگری از سدۀ مزبور مورّخ سنۀ 676 هجری به دست آمده که متعلق به مجموعۀ شخصی وحید ذوالفقاری در شهر یزد است. این نسخه مشتمل بر ترجمۀ ینبوع الحیاه، متن عربی رسالۀ تفاحه و ترجمۀ فارسی آن است که در این مقاله تلاش شده ضمن معرفی نسخۀ مزبور به بیان جنبه‌ها و ویژگی‌های نسخه‌شناختی آن پرداخته شود. دسترسی به نسخۀ کهن دیگری از دو رسالۀ فارسی مزبور به‌خصوص در مورد رسالۀ ینبوع الحیاه با توجه به اختلافاتش علاوه بر نسخه‌های نور عثمانیه و مهدی بیانی تحریر نسبتاً متفاوت دیگری از ترجمۀ این رساله به دست می‌دهد و نیز اطلاعات ادبی و تاریخی پراکنده‌ای که از قبل یادداشت‌ها و حواشی مالکین نسخه از عصر مغول تا دورۀ صفوی به دست می‌آید، از جمله دریافت‌های قابل توجه مطالعه و بررسی این نسخه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Recently-found Manuscript in Yazd Written by Bābā Afzal Kāshāni

نویسندگان [English]

  • M.R Aboui Mehrizi
  • Vahid Zolfaghāri
چکیده [English]

We have so far known of four old 7th-Century manuscripts by Bābā Afzal Kāshāni. Today, a fifth one that was produced in the same century (677 AH) has been located in the personal collections of a Vahid Zolfaghāri in Yazd. This is the translation of Yanbo'alhayat and Tafahah monographs. This paper introduces this newly-found work. Comparisons with two other Persian works on Yanbo'alhayāt and with manuscripts by Noor Othmanieh and Mahdi Bayāni clarifies the differences and offers literary and historical evidence from the Moghul to the Safavid periods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bābā Afzal Kāshāni
  • The Yanbo’alhayāt monograph
  • Tafahah
  • Mohammad Ibn Yūsof Ibn Ali Nooshābādi
  • Yazd