مبانی قرآنی، برهانی و عرفانی کمال انسان از دیدگاه بابا افضل

نویسنده

چکیده

در طول تاریخ اندیشه بشری، همواره یکی از موضوعات محوری، خود انسان و کشف هویت و ماهیت او بوده است. پیوسته انسان درباره خود اندیشیده و حقایقی را در مورد موجودیت خود به دست آورده است. در حوزه تفکر فلسفی تا آنجا که تاریخ این دانش بازگو می‌کند، فیلسوفان همیشه بحث درباره انسان و کمالات و نقاط قوت و ضعف او و نیز راه‌های سعادت و خوشبختی او و عوامل شقاوت و سقوط او از درجه انسانیت را مورد بررسی قرار داده‌اند. ادیان و کتب آسمانی و در رأس آن‌ها قرآن کریم با محوریت موضوع انسان و هدایت او تشکیل و تنزیل یافته‌اند. فلاسفه و عرفای اسلامی با استفاده از کتاب و سنت و بهره‌برداری از ذخایر فلاسفه گذشته، بحث درباره کمال انسان و انسان کامل را توسعه بخشیده‌اند. بابا افضل‌الدین مرقی کاشانی نیز از جمله فیلسوفان و عارفانی است که در این عرصه گام نهاده است. آثار به جای مانده از او نشان می‌دهد که دغدغه اصلی او تبیین و تفسیر جامع از انسان کامل با تکیه بر قرآن و برهان و عرفان بوده است. بابا افضل با شیوه خاص خود در بهره‌برداری از آیات قرآنی و روایات دینی کوشیده است این رسالت را به انجام برساند. مقاله حاضر، نگاه این حکیم الهی و اسلامی را در موضوع یاد شده تبیین می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Intellectual an Quranic Foundations of Human Perfection in the views of Bābā Afzal

نویسنده [English]

  • Hussein Arab
چکیده [English]

One of the key philosophical issues in the history of mankind has always been the discovery of the identity and the nature of mankind. Man has always thought about himself and explored facts about existence. The history of philosophical thought shows that philosophers have always shown interest in the study of man’s virtues, strengths, and weakness. All divine religions and books and above all the Holy Quran do centered around mankind and his existence. Islamic philosophers have also contributed to this area using the holy book and divine traditions. An example in case is philosopher Bābā Afzaluddin Maraghi Kāshāni. His works show that he has been engaged in presenting a comprehensive view of the perfect man using the Quran and Islamic mysticism. This article explores his views in relation to the issue of mankind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • man’s perfection
  • Quran
  • Mysticism
  • BāBā Afzal