بررسی ردیف، قافیه و اوزان دیوان بابا افضل کاشانی

نویسنده

چکیده

تدوین فرهنگ تاریخی عروض شعر فارسی به نحوی که بتوان زمان آغاز به کار رفتن یک وزن و سپس میزان کاربرد آن در ادوار بعدی و تعیین بسامد و ترسیم فراز و نشیب موجود در تداول هر یک از اوزان عروضی را به دقت تمام تعیین کرد، امروزه خصوصاً با توجه به وجود چاپ‌های منقّح از دواوین و منظومه‌های شعر فارسی، امری بسیار ضروری و مفید به نظر می‌رسد، خاصه از آن جهت که جای چنین فرهنگی‌ـ البته با ویژگی‌های مذکور فوق‌ـ در حوزه پژوهش‌ها و منابع موجود خالی است. بدیهی است اولین قدم در راه تدوین چنین فرهنگی، بررسی یک یک دیوان‌های شعر فارسی موجود و استخراج نتایج آن به عنوان مواد و عناصر اولیّه و اساسی مورد نیاز است. این مقاله، پاسخی است به این نیاز ضروری که در آن دیوان اشعار بابا افضل را از جهت اوزان عروضی بررسی کرده‌ایم. همچنین در این پژوهش، در عین بررسی بسامد بحور و اوزان عروضی اشعار بابا افضل، اقسام ردیف و قافیه و حروف رویّ در اشعار او نیز مورد دقّت، احصا و طبقه‌بندی قرار گرفته و نتایج حاصل ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Rhyme and Prosody in Bābā Afzal Kāshāni Odes

نویسنده [English]

  • Ahad Pishgar
چکیده [English]

Compiling the historical culture of Persian poetry’s prosody in such a way that can portray the primary use of a meter, the amount of its usage in later ages and its vicissitudes in the prevalence of each prosodic meter is highly necessary and useful. This is especially true in respect to nice and elaborated publishing of books of poems, Persian poetic works. It should be noted that we miss such a concept in research now. The first step in compiling such a concept is to survey all Persian books of poems one by one and to draw some conclusion as the primary elements. This paper is a reply to such a need. In this paper I also present the rhyme and prosody of Baba Afzal’s poems and different kinds of rhymes used in his poems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prosody
  • Poetic Meter
  • BāBā Afzal
  • Poem
  • Rhyme and Meter