سلوک فکری فیض کاشانی

نویسنده

چکیده

معرفت برهانی یعنی راهی که فیلسوف برای شناخت اشیا طی کرده و معرفت وحیانی یعنی چیزی که مؤمنان به ادیان با تمسّک به ظواهر متون دینی به آن می‌رسند. نیل و وصول به حقایق از راه سیر و سلوک باطنی، آن‌چنان که عارفان و سالکان به آن دست می‌یابند، راه‌های شناخت و معرفت اشیاست. امّا جمع میان این راه‌ها و پایبندی به نصوص دینی و برهان‌های عقلی و سیر و سلوک معنوی و اعتقاد به یگانگی آن‌ها چیزی است که در میان عالمان دینی کمتر اتّفاق افتاده است، به ویژه اگر آن عالم، فقیهی بزرگ با گرایش اخباری در فقه باشد. این اتّفاق با همۀ ویژگی‌های آن در فیض کاشانی به خوبی جلوه‌گر شده است. او یکی از معدود عالمان شیعی است که توانسته میان این سه نحله جمع و سازگاری ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feiz Kashani's Intellectual Behaviour

نویسنده [English]

  • M. Sadeq kamelan
چکیده [English]

Ways of achieving knowledge and insight by Gnostics and Sufis and disciples include wisdom based on logical reasoning and perception through revelation from religious texts and inner reflections. Using all different ways has rarely been observed among religious scholars. The present paper tries to show the great success by Feiz Kashani in using different routes for intellectual unfolding and for making a compromise of apparently incongruent ways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feiz Kashani
  • logical reasoning
  • revelation