دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 4، پاییز و زمستان 1387، صفحه 1-359 (4) 
4. فیض و تفسیر صافی

صفحه 70-109

غلامعلی عزیزی کیا