دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 4، مهر 1387، صفحه 1-359 (4و 5) 
فیض و تفسیر صافی

صفحه 70-109

غلامعلی عزیزی کیا