مستندنگاری میراث معماری با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشکده‌های معماری

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

مستندنگاری میراث ارزشمند معماری به معنای جمع‌آوری و طبقه‌بندی مدارک مرتبط با این آثار، گام اول در تدارک مواد خام «تولید دانش» در این حوزه است که هم در آموزش معماران مفید بوده و هم برای نهادهای متولی مستندنگاری، همچون سازمان میراث‌فرهنگی یا شهرداری کاربرد دارد. این کار مستلزم صرف منابع مالی، انسانی و تجهیزاتی فراوان است که به دلیل محدودیت‌های معمول، یا امکان‌پذیر نیست یا با سرعت کم و کیفیت پایین انجام می‌شود. از سویی در دانشکده‌های معماری، یادگیری معماری در بسیاری از درس‌ها، از طریق بررسی نمونه آثار ارزشمند انجام می‌شود که خود نیازمند تهیۀ مستندات این بناها توسط دانشجو و با هدایت استاد است. به نظر می‌رسد بتوان ظرفیت‌های آموزش معماری را در جهت نیاز نهادهای مذکور شکوفا کرد تا این کار با کیفیتی مناسب‌تر و هزینه‌ای کمتر انجام شود. متن پیش رو، حاصل تحقیقی با هدف امکان‌سنجی «مستندنگاری میراث معماری ایران» با بهره‌گیری از «ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشکده‌های معماری» است. در این جستار ابتدا «چیستی، چرایی و چگونگی مستندنگاری» پرداخته و با بهره‌گیری از اندیشه‌های پژوهشگران یا نهادهای مرتبط، چهارچوب مفهومی موضوع تبیین شده است. سپس ضمن بررسی درس‌های معماری (دورۀ کارشناسی و کارشناسی ارشد) ظرفیت‌های هریک در مستندنگاری بررسی رابطۀ این دو مشخص شده و به‌عنوان نتیجه، راهکارهایی برای نیل به هدف مذکور، به همراه مسیر عملیاتی تحقق این هدف ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Documenting Architectural Heritage Using the Capacities of Faculties of Architecture; A case study: using the capacities of Kashan faculties of architecture in documenting the architectural heritage of this city

نویسندگان [English]

  • Salman Noghrekar
  • Afsaneh Akhoundzadeh Akhoundzadeh
چکیده [English]

Documenting architectural heritage means collecting and classifying documents related to architectural masterpieces; this will be useful in educating the architects and also in helping documentation institutions such as Cultural Heritage Organization or the municipality. Fulfilling this task in documentation institutions requires financial and human resources as well as adequate facilities. This cannot usually be carried out because of potential limitations or, in some cases, is carried out poorly with low speed and inferior quality. Moreover, in most faculties of architecture, it is necessary to study architectural sample works which requires providing documentation of such buildings by students and with professors’ help. It seems that capacities in teaching architecture can be enhanced in order to meet the needs of the aforementioned institutions and help such studies be carried out more effectively. This paper aimed to study the “documenting architectural heritage of Iran” using “educational and research capacities of faculties of architecture”.


The adopted research method reflected upon “what, why, and how questions on documentation” and used researchers’ ideas or related institutions to explain a conceptual framework. Then, architectural courses (BA and MA levels) as well as the capacities for each course were analyzed and finally the relationship between these two was discovered; and therefore strategies to achieve this goal were mapped out. Finally, as an example for the application of this proposal, the potential capacities of documenting architectural heritage in Kashan were analyzed in both scales, introducing “the campaign of documentation of Iran architectural heritage by faculties of architecture” as a national strategy. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Architectural documentation
  • Architectural education
  • Knowledge management
  • Research completion cycle