دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 13، اسفند 1393، صفحه 1-182 (13) 
سیری در اشعار صانعی کاشانی

صفحه 164-182

حمیدرضا جوادی نوش آبادی؛ رضا شجری