نقش غیاث‌الدین جمشید کاشانی در آموزش ریاضیات و ریاضیات محاسباتی

نویسندگان

چکیده

غیاث‌الدین جمشید کاشانی آخرین ریاضیدان دورۀ باشکوه تمدن اسلامی است که تأثیر زیادی بر‏ آموزش ریاضیات‏، ریاضیات محاسباتی و به‌خصوص ریاضیات معماری گذاشته است. در این مقاله، روش کاشانی در محاسبۀ سینوس °1، محاسبۀ عدد π، استخراج ریشۀ nام و مقایسۀ آن با روش استوین، مسائل مرتبط با ارث مطابق شرع مقدس اسلام و قضیۀ اعداد متحابه در نوشته‌های او مورد بررسی قرار گرفته است. مهم‌ترین نکتۀ مقاله، تأکید بر نقش پراهمیت کاشانی در آموزش ریاضیات و ریاضیات مجاسباتی است؛ چنان‌که وی را می‌توان اولین دانشمند تاریخ دانست که به طور منظم مسائل ریاضیات معماری را مورد مطالعه قرار داده است.‎‎

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Ghiyath Al-Din Jamshid Kashani in Mathematics Education and Computational Mathematics

نویسندگان [English]

  • Narges Akbari
  • Ali Reza Ashrafi
چکیده [English]

Ghiyāth al-Dīn Jamshīd Kashani is the last mathematician in the period of glorious Islamic civilization has a strong influence on mathematics education, computational mathematics and especially mathematical architecture. In this article, the method of Kashani in computing Sin 1°, the calculation of p, the extraction of nth root and its comparison with Stevin’s method, problems related to inheritance under Islamic law and theorem of amicable numbers in Kashani’s works are investigated. The most emphasis of this paper is the important role of Kashani in mathematics education and computational mathematics such that we believe that he is the first scientist of the history of science that considered into account the problems of mathematical architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghiyāth al-Dīn Jamshīd Kashani
  • mathematics education
  • Sin 1°
  • p
  • mathematical architecture
  • computational mathematics