سیری در اشعار صانعی کاشانی

نویسندگان

چکیده

احسان‌الله صانعی از شاعران و سخنوران نامی و معاصر کاشان است که بیش از پنج دهه، به کار سرودن شعر و شاعری اشتغال دارد و اشعار زیادی در قالب‌ها و موضوعات مختلف از خویش به یادگار گذاشته است. شعر او آینه‌ایه ای از افکار، اندیشه‌ها، باورها و اعتقادات مذهبی، سیاسی و اجتماعی است. او توانسته است ضمن بازتاب بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی و فرهنگی زمان خویش، احساسات پاک و شاعرانه و احیاناً آرزوها و آمال خویش را در قالب شعر بیان کند. او شاعری شیعه‌مذهب و سرشار از اخلاص و ارادت به خاندان بزرگوار پیامبر(ص) است و توانسته با استقبال، اقتباس و تضمین شعر بعضی از شاعران بزرگ همچون سعدی، حافظ، سهراب  سپهری و... و سرودن اشاری نغز و سرشار از اندیشه‌های ناب و مضامین تازه، توانایی ذهنی و زمانی خویش را به رخ دیگران بکشد. در این مقاله می‌کوشیم ضمن معرفی شاعر، پاره‌ای از ذوق‌های سبکی و توانمندی‌های فکری او را تبیین و تحلیل کنیم. استفاده از واژگان عامیانه و گاه کاشانی و همچنین بهره‌گیری از واژگان و ترکیبات زیبا و نو از ویژگی شعر او در سطح زبان است. شعر او متأثر از سبک‌ها و شیوه‌های مختلف و آمیزه‌ای از اندیشه‌ها و ذهنیات متنوع است که باید آن را «شعر روز» نامید. شعر روز شعری است واجد محسنات اشعار دوره‌های مختلف که گوینده با به کار گرفتن صنایع بدیعی به طور عادی و طبیعی و استفاده از صور خیال در حد اعتدال و بهره جستن از اصطلاحات و کنایات ظریف و تشبیهات و تمثیلات لطیف و متداول، سخن را تا مرز سهل و ممتنع پیش برده است. استفاده از انواع آرایه‌ها و شگرد‌های هنری او نشان می‌دهد که بلاغت و فنون آن را به خوبی می‌شناخته و در سروده‌ها خویش بسیار و بجا از آن بهره گرفته است. در بیان تشبیه و در بدیع لفظی واج‌آرایی، جناس و تکرار و در بدیع معنوی تلمیح و تضاد چشمگیرترین آرایه را به خود اختصاص داده است.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Poetry of Sanei Kashani

چکیده [English]

Ehsanollah Sanei is among the well-known contemporary poets and orators of Kashan. He has been composing poetry for more than five decades. His poetry reflects religious, political, and social ideas, thoughts, and beliefs. He has been able to address social and cultural issues of his time and has expressed his nice and pleasant feelings and lofty aspirations in a poetic form. He is a Shi’ite poet full of devotion to the noble family of the Holy Prophet (pbuh). Adopting poems from great poets like Saadi, Hafiz, Sepehri, etc., Ehsanollah has framed new ideas and concepts and developed extraordinary mental ability to have his readers mesmerized. This paper tries to introduce this poet and some of his stylistic and intellectual capabilities. Using slang words and sometimes Kashani expressions along with taking advantage of new words and beautiful colorful phrases are among conspicuous features of his poetry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kashan
  • Poetry
  • Sanei
  • Style
  • Thought