موبد بیدگلی و شاهنامۀ امیربهادری

نویسنده

چکیده

در نوشتۀ پیش رو به تلاش شیخ عبدالعلی موبد بیدگلی، از نویسندگان و آزادی‌خوهان دوران مشروطه، در تصحیح چاپ شاهنامۀ معروف به شاهنامۀ امیربهادری پرداخته شده است. پس از توضیحاتی کوتاه دربارۀ ویژگی‌های این چاپ شاهنامه و مقایسۀ آن با دیگر چاپ‌های پیشین، به شیفتگی موبد به فرهنگ ایران باستان و کتاب شاهنامۀ فردوسی اشاره شده است. نقش موبد را در چاپ این شاهنامه می‌توان در نظارت بر کار چاپ، تنظیم بخش ملحقات، و تألیف فرهنگ‌نامۀ آن خلاصه کرد. با توجه به آنچه در این جستار آمده، روشن شده است که ابیات موجود در صفحۀ الحاقی این چاپ شاهنامه، سرودۀ موبد بیدگلی نیست و بهتر است آن را به شاعری به نام سید محمد بقاء خراسانی نسبت دهیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Moobad Bidgoli and Amir Bahador ShahNameh

نویسنده [English]

  • Hossein Imanian
چکیده [English]

This paper aims to bring into light the efforts of Sheikh AbdulAli Moobad Bidgoli, a writer and freedom fighter of Persian constitutional revolution, in editing the Amir Bahador ShahNameh. After briefly explaining the features of this special edition of ShahNameh and comparing it with previous editions, the author has discussed Moobad’s fascination and infatuation with the ancient Iranian culture and Ferdowsi’s ShahNameh. Moobad supervised the publication process, organized the annexations and appendices, and compiled the relevant dictionary. According to the present paper, it has been unveiled that the verses in extension page of this edition have not been composed by Mobed Bidgoli, but by a poet called Sayyid Muhammad Baqa Khorasani

کلیدواژه‌ها [English]

  • Amir Bahador Shahnameh
  • Moobad Bidgoli
  • Editting