«آداب ازدواج در تاریخ اجتماعی شهر قمصر»

نویسندگان

1 مدرس مدعو گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکدة ادبیات و زبانهای خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

بدون شک آداب و رسوم هر منطقه میراث ارزشمند گذشتگان آن است و کهنسالان هر جامعه به منزله ی گنجینه‌های بسیار با ارزشی هستند که می‌توان با ثبت اطلاعاتی که از آنان به ما رسیده است، نام و یادشان را گرامی داشته و ضمن جلوگیری از نابودی و فراموش شدن فرهنگ بومی منطقه به حفظ و نگهداری این مطالب برای آیندگان کمک شایانی نمود.

ازدواج یکی از مهم‌ترین تجربه‌های هر فرد در زندگی و زیربنای تشکیل خانواده به عنوان کوچک‌ترین نهاد اجتماعی است. بنابراین بر آن شدیم تا در این پژوهش که در آن داده‌ها به روش میدانی جمع‌آوری گردیده و پس از آن به روش توصیفی و تحلیلی با یافته‌های علمی موجود تطبیق داده شده است، به بررسی و تحلیل آداب و رسوم ازدواج در تاریخ اجتماعی شهر قمصر بپردازیم؛ تا علاوه بر ثبت این دسته از اطلاعات ارزشمند پیشینیان، با رسوم کهن مربوط به ازدواج آشنا شده و دریابیم که نسل‌ معاصر تا چه اندازه به آداب و رسوم سنتی نیاکان خود پای‌بند می‌باشند و این رسوم در گذر زمان دچار چه تغییراتی شده‌اند.

یافته‌های این پژوهش حاکی از آن است که با گذر زمان و صنعتی شدن جوامع، بسیاری از آداب و رسوم کهن در شهرهای مختلف خواه ناخواه دستخوش تغییراتی شده است که قمصر نیز از این قاعده مستثناء نیست و مردم این شهر به ویژه کهنسالان نسل‌های قبل‌تر شاهد تغییراتی از جمله رنگ باختن بسیاری از رسوم مربوط به ازدواج و حرکت تدریجی این مراسم سنتی به سمت و سوی تشریفاتی هر چه تمام‌تر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

"Marriage customs in the social history of Qamsar city"

نویسندگان [English]

  • Marzieh Abyar Qamsari 1
  • reza shajari 2
1 Guest lecturer in Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages, Kashan University, Kashan, Iran
2 Faculty member in Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Foreign Languages, Kashan University, Kashan, Iran
چکیده [English]

Undoubtedly the customs of each region are the valuable heritage of its ancestors and the elders of each society are very valuable treasures that we can honor their names and memories by recording the information that has reached us and prevent them from being destroyed and forgotten The native culture of the region helped to preserve these materials for future generations.

As we know marriage is one of the most important experiences in every person's life and the basis of forming a family as the smallest social institution. Therefore we decided that in this research in which the data was collected by field method and after that, it has been adapted to the existing scientific findings in a descriptive and analytical way, examine and analyze marriage customs in the social history of Qamsar, In addition to recording this valuable information of the ancestors, we can get acquainted with the ancient customs related to marriage and find out how much the contemporary generation adheres to the traditional customs of their ancestors and what changes these customs have undergone over time.

The findings of this research indicate that with the passage of time and the industrialization of societies, many old customs and traditions in different cities have undergone changes whether they like it or not, and Qamsar is no exception to this rule, and the people of this city, especially the elderly of previous generations, have witnessed changes. Among them, the fading of many customs related to marriage and the gradual movement of these traditional ceremonies towards more and more ceremonial ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • customs
  • marriage
  • community
  • Qomsar city