نویسنده = حمیدرضا جوادی نوش‌آبادی
سیری در اشعار صانعی کاشانی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 164-182

حمیدرضا جوادی نوش آبادی؛ رضا شجری


جلوه‌های ادبی و هنری در شعر صباحی بیدگلی

دوره 6، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 102-121

حمیدرضا جوادی نوش‌آبادی؛ رضا شجری