دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 24، شهریور 1399، صفحه 1-168 (24) 

مقاله پژوهشی

مطالعۀ مرکز محلۀ پنجه‌شاه کاشان با تأکید بر نقش زیارتگاه و عناصر معماری و شهری پیرامون

صفحه 3-38

10.22052/kashan.2020.111007

حمیدرضا جیحانی؛ محمد مشهدی نوش آبادی؛ حانیه اویسی؛ آذین زیلوچیان