نویسنده = امیرحسین چیت‌سازیان
نمادشناسی نقوش کاشی‌کاری حمام خان کاشان

دوره 16، شماره 2، اسفند 1402، صفحه 215-236

10.22052/kashan.2024.253242.1086

امیرحسین چیت سازیان؛ زهرا خشای


گرافیتی‌های شهر کاشان، رسانه‌ای هدفمند

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 71-100

10.22052/kashan.2021.243186.1024

سعیده رسولی؛ امیرحسین چیت سازیان


دانش بومی و فناوری زیلوبافی کاشان

دوره 12، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 231-256

10.22052/1.14.231

فرانه معدنی؛ امیرحسین چیت سازیان


تعامل شعر با تکنیک‌های ساخت سفالینه‌های دورۀ اسلامی کاشان

دوره 6، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 122-145

سیده نرگس سعادت میرقدیم؛ امیرحسین چیت‌سازیان


رنگ و رنگرزی در فرش کاشان

دوره 5، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 116-135

امیرحسین چیت سازیان


بازتاب هنر کاشان در صناعت فرش صفویان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1385، صفحه 108-126

امیرحسین چیت‌سازیان