نویسنده = الهام عربشاهی کاشی
تحلیل و آسیب‌شناسی محتوایی شعر آیینی شاعران کاشان

دوره 12، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 85-112

10.22052/kashan.2021.110999

رضا شجری؛ الهام عربشاهی کاشی


بررسی سیمای نفس در مصنّفات بابا افضل مرقی

دوره 4، شماره 2، مهر 1388، صفحه 112-126

رضا شجری؛ الهام عربشاهی کاشی