دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 17، اسفند 1395، صفحه 1-135 (17) 
باغ و عمارت تاریخی مبارک‌آباد ورکان

صفحه 62-77

محمد مشهدی نوش‌آبادی؛ فریبا حیدری خان‌محمد؛ ریحانه نجفی‌مقدم‌نژاد