دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 29، اسفند 1401، صفحه 3-166 (29) 

مقاله پژوهشی

بررسی ارتباط زبانی در الأربعین علوی بروجردی بر اساس نظریۀ یاکوبسن

صفحه 3-24

10.22052/kashan.2022.246613.1049

محمد منتظمی؛ روح الله صیادی نژاد؛ مریم جلایی پیکانی